O slici

Konavoski tkalci (14 x 17,28) slika je manjeg formata koja prikazuje dvije žene i muškarca u konavoskoj narodnoj nošnji oko tkalačkog stana. Najvjerojatnije je napravljena za vrijeme Bukovčevog posljednjeg posjeta Cavtatu 1920. godine. U to vrijeme Bukovac slika brojne slične žanr-scene života Cavtata. Uglavnom su to male skice, poput ove, koje su potpuno osvježenje u Bukovčevu opusu izborom tema, kao i u lakoći poteza. Neopterećen naručiteljem ili javnosti, slikar se prema platnu odnosi potpuno slobodno.

Slika je rađena tehnikom ulja na kartonu i dobro je očuvana.

Za Muzeje i galerije Konavala, Kuću Bukovac ova je slika dragocjena ne samo kao Bukovčev rad per se, već i kao slikarski motiv koji pripada korpusu Bukovčevih zavičajnih tema, koje su od velike važnosti za Cavtat. Svoje mjesto u Kući Bukovac naći će u stalnom postavu na prvom katu, gdje se kontekstualizira zavičajno i obiteljsko okružje Vlaha Bukovca.

About Vlaho Bukovac’s painting “Konavle Weavers“, Cavtat, 1920

„Konavle Weavers“ (14 x 17.28 cm) is a smaller format painting depicting two women and a man in Konavle folk costume around a loom. It was most likely painted during Bukovac's last visit to Cavtat in 1920. At that time, Bukovac painted many similar genre scenes of Cavtat's life. Simirar to this one, most of them are small sketches in which the choice of themes and the ease of strokes are a complete refreshment in Bukovac's work. Unencumbered by the client or the public, the painter treated the canvas completely freely.

The painting was made using the oil on cardboard technique and is well preserved.

For the Museums and Galleries of Konavle, the Bukovac House, this painting is valuable not only as Bukovac's work, but also as a painting motif belonging to the corpus of Bukovac's native themes, which are of great importance for Cavtat. The painting will find the place in the Bukovac House in a permanent exhibition on the first floor, in the context of Vlaho Bukovac's home and family environment.

POZIV ZA SUDJELOVANJE

Slika Vlaha Bukovca Konavoski tkalci trenutno je ponuđena na prodaju. Želimo da svakodnevno bude javno dostupna, da njen dom postane naš muzej, Kuća Bukovac. Pozivamo Vas da zajedno s nama svojim prilogom pomognete u prikupljanju sredstava kako bismo ovaj mali Bukovčev biser vratili doma, u Konavle.

Izaberite iznos koji možete odvojiti, odlučite želite li biti anonimni ili vidljivi donator/sponzor Muzeja i galerija Konavala i ujedno postati čuvar naše zajedničke baštinske priče.

Prilikom uplate potrebno je navesti broj žiro-računa u prilogu kao i poziv na broj koji je otvoren za prikupljanje sredstava za otkup slike:

Podatci za uplatu su:

IBAN: HR21 23900011819800003

Model i poziv na broj: HR24 7765-41144-OIB uplatitelja, nije obavezno

Svrha: kupnja slike Vlaha Bukovca Konavoski tkalci

Sredstva koja se prikupe ne smiju se koristiti ni u jednu drugu svrhu. Informacije o prikupljenom iznosu bit će dostupne putem web-stranice muzeja i na našim društvenim mrežama.

INVITATION

The painting „Konavle Weavers“ by Vlaho Bukovac is currently offered for sale. We would like to make it publicly available on daily basis, and have it find a home in our museum, the Bukovac House.

We invite you to help with your contribution so that we can raise sufficient funds and bring this little pearl of Bukovac back home, to Konavle.

Please select the amount you are able to contribute, decide whether you want to be an anonymous or visible donor / sponsor of the Konavle Museum and Gallery, and at the same time, become a custodian of our common heritage.

When donating, it is necessary to specify the bank account number below, as well as the specific reference number that is open for raising funds for the purchase of the painting.

Payment details are:

Bank Account

IBAN: HR21 23900011819800003

Reference Number

HR24 7765-41144, OIB of the payer is optional

Purpose: the purchase of Vlaho Bukovac's painting "Konavle Weavers"

The funds raised must not be used for any other purpose. The information on the amount raised will be available through the museum's website and social networks.

O motivu

Tkanje na horizontalnim tkalačkim stanovima u Konavlima djelatnost je koja se nije izvodila u svakoj kući. Žene i djevojke su pripremale pređu za tkanja i nosile je onima koji su tkali, tako je u svakome selu bilo nekoliko tkalja specijaliziranih za određena tkanja. Međutim, u Cavtatu se razvila poluprofesionalna tkalačka djelatnost. U potkrovlju gotovo svake cavtatske kuće nalazio se tkalački stan na kojemu bi žene proizvodile tkanja za svoje naručitelje. A naručitelji su, naravno, bili stanovnici Konavala i Cavtata, svi koji su trebali odijelo. Cavtatske tkalje proizvodile su platna za košulje, pregače, pasove i kurđelice, torbe i torbice, sve što je trebalo, od vlakna koje su im naručitelji donosili. I sam Vlaho Bukovac u svojoj je autobiografiji zabilježio pohode Konavoki njegovoj kući, koja je također imala tkalački stan na kojemu je njegova majka noću tkala:

Majka je pri toj rasvjeti na razboju tkala. Moj otac je upotrebljavao „lukjerna“, taj je imao 4 takova plamena, ali su obično gorjela samo dva, jer je ulje bilo skupo… Pa me je stavila na skut, a ja se naslonio uz motovilo razboja, i gledao sam kako brzo „pasarin“ „čunak“ trči sa jedne strane na drugu. Teret na skutu nije priječio mamu da i dalje tke…

Obično bi u nedjelju Konavoke dolazile da traže izatkane komade, vunene ili pamučne i obično bi donosile u torbi tako zvanu „užinu“ i to preko pogodbe za tkanje. Za lakat tkanine, (mjera od nekih 75 cm, prije nego bi odredjen metar) bi platile 8 do 10 krajcara a katkada i 12.[1]

Cavtat je tijekom 20. stoljeća u potpunosti izgubio svoju tkalačku djelatnost. Živa je još pokoja cavtatska starica koja se sjeća posljednjih cavtatskih tkalja. Vlaho Bukovac je u svojoj skici Konavoski tkalci zabilježio trenutak rada, najvjerojatnije pripremanja takozvanih natri za tkanje.

[1] Bukovac, Vlaho. 1918. Moj život, za štampu priredio Božo Lovrić. Izdanje Književni Jug. Zagreb. str. 13.

About the Motif

Weaving on horizontal looms is an activity that was not performed in every house in Konavle. Women and girls would prepare the yarn and take it to the people who did the weaving; in each village there were several weavers specializing in certain types of weaves. In Cavtat, however, a semi-professional weaving business had developed. In the attic of almost every house in Cavtat there was a loom where women would produce weaving for their clients. And the clients, of course, were residents of Konavle and Cavtat, all of whom needed clothing. Cavtat weavers produced linen for shirts, aprons, belts and waist wraps, bags and purses; everything people needed; using the yarn that their customers brought them. In his autobiography, Vlaho Bukovac recorded visits of Konavle women to his house, which also had a loom where his mother wove at night:

„The mother was weaving on the loom in the dim light. My father used oil lamp with four flames, but usually only two burned, because the oil was expensive… So she would put me on her lap, and I would lean against the loom, and watch how fast the shuttle runs from one side to the other. The load on the lap did not stop my mother from continuing to weave…

Usually on Sundays, Konavle women would come to look for woven pieces, woolen or cotton, and they would usually bring a so-called "snack",  in addition to the agreed upon payment for weaving. For an elbow of the fabric, (measuring some 75 cm, used before adoption of meter) they would pay eight to ten coins, sometimes twelve.“

In the course of 20th century, Cavtat completely lost its weaving business. There are a few old Cavtat women who still remember the last Cavtat weavers. In his sketch „Konavle Weavers“, Vlaho Bukovac recorded a moment at work, most likely the preparation of the base yarn for weaving.

Muzeji i galerije Konavala

Pronađite nas na našoj web-stranici i društvenim mrežama

Facebook icon
Instagram icon
Website icon
YouTube icon
Pinterest icon